Standaardformulier voor herroeping

Herroepingsrecht

Als de koper een consument is in de zin van 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn), is het volgende van toepassing:

herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen Veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​Veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen
IDEALDERM GmbH
Mevrouw Faiza Lemoine
Albstr. 2
D-73432 Aalen
Telefoon: +49 (0) 7367 92494 10
Fax: +49 (0) 7367 92494 12
E-mail: terms-en@idealderm.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen Veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan Veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van Veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd.
Overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verbroken.

Voorbeeld herroepingsformulier
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
Bij
IDEALDERM GmbH
Mevrouw Faiza Lemoine
Albstr. 2
D-73432 Aalen
Telefoon: +49 (0) 7367 92494 10
Fax: +49 (0) 7367 92494 12
E-mail: terms-en@idealderm.com


Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
________________________________________________
________________________________________________

Besteld op ___________________ (*)/ontvangen op _______________________(*)

Naam consument(en)______________________________________

Adres consument(en)
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_______________ _________________________________________________________
Datum Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Aanmelden voor geregistreerde klanten
Wachtwoord vergeten
Nieuw hier? Nu registreren